Thông báo

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2024

 

Tập 21, Số 1 (2024) – Tháng 01/2024

Tập 21, Số 2 (2024) – Tháng 02/2024

Tập 21, Số 3 (2024) – Tháng 03/2024 (Tiếng Anh)

Tập 21, Số 4 (2024) – Tháng 04/2024

Tập 21, Số 5 (2024) – Tháng 05/2024

Tập 21, Số 6 (2024) – Tháng 06/2024

Tập 21, Số 7 (2024) – Tháng 07/2024

Tập 21, Số 8 (2024) – Tháng 08/2024

Tập 21, Số 9 (2024) – Tháng 09/2024 (Tiếng Anh)

Tập 21, Số 10 (2024) – Tháng 10/2024

Tập 21, Số 11 (2024) – Tháng 11/2024

Tập 21, Số 12 (2024) – Tháng 12/2024

 

 
Đã đăng: 2023-12-31
 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2023

 

Tập 20, Số 1 (2023) – Tháng 01/2023

Tập 20, Số 2 (2023) – Tháng 02/2023

Tập 20, Số 3 (2023) – Tháng 03/2023 (Tiếng Anh)

Tập 20, Số 4 (2023) – Tháng 04/2023

Tập 20, Số 5 (2023) – Tháng 05/2023

Tập 20, Số 6 (2023) – Tháng 06/2023

Tập 20, Số 7 (2023) – Tháng 07/2023

Tập 20, Số 8 (2023) – Tháng 08/2023

Tập 20, Số 9 (2023) – Tháng 09/2023 (Tiếng Anh)

Tập 20, Số 10 (2023) – Tháng 10/2023

Tập 20, Số 11 (2023) – Tháng 11/2023

Tập 20, Số 12 (2023) – Tháng 12/2023
 
Đã đăng: 2023-01-01
 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022

 

 

Tập 19, Số 1 (2022) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 19, Số 2 (2022) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 19, Số 3 (2022) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 19, Số 4 (2022) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 19, Số 5 (2022) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 19, Số 6 (2022) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 19, Số 7 (2022) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 19, Số 8 (2022) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 19, Số 9 (2022) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ (Tiếng Anh)

Tập 19, Số 10 (2022) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 19, Số 11 (2022) – Chuyên đề Khoa học giáo dục (Tiếng Anh)

Tập 19, Số 12 (2022) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ
 
Đã đăng: 2021-12-27
 

THÔNG BÁO ĐỔI MÃ ISSN mới

 

Ngày 29/04/2021 Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận số 10/TTKHCN-ISSN cấp mã số chuẩn quốc tế mới cho xuất bản phẩm Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin cụ thể như sau:

Mã số cũ: ISSN 3100-1859 (Bằng chữ: ISSN Ba, Một, Không, Không - Một, Tám, Năm, Chín)

Mã số mới: ISSN 2734-9918 (Bằng chữ: ISSN Hai, Bảy, Ba, Bốn - Chín, Chín, Một, Tám).

 
Đã đăng: 2021-11-11
 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN NĂM 2021

 

 

Tập 18, Số 1 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 2 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 3 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 4 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 5 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 6 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 7 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 8 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục (Tiếng Anh)

Tập 18, Số 9 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 10 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 11 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 12 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ (Tiếng Anh)
 
Đã đăng: 2020-12-26
 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2020

 

Stt

Tên Hội đồng

Số TT trong danh mục của HĐ GS

Điểm công trình

1

Hội đồng GS liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

20

0-0.5

2

Hội đồng GS ngành Cơ học

31

0-0.25

3

Hội đồng GS ngành Công nghệ thông tin

20

0-0.5

4

Hội đồng GS ngành Giáo dục học

11

0-0,75

5

Hội đồng GS liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

48

0-0.25

6

Hội đồng GS liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ

20

0-0.5

7

Hội đồng GS ngành Ngôn ngữ học

20

0-0.5

8

Hội đồng GS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

24

0-0.5

9

Hội đồng GS ngành Sinh học

37

0-0.5

10

Hội đồng GS liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

52

0-0.5

11

Hội đồng GS ngành Tâm lý học

18

0-0.5

12

Hội đồng GS ngành Toán học

9

0-0.5

13

Hội đồng GS liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học

20

0-0.25

14

Hội đồng GS Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao

16

0-0.5

15

Hội đồng GS ngành Văn học

14

0-0.75

16

Hội đồng GS ngành Vật lý

17

Xuất bản trực tuyến: 0-0.5

Không trực tuyến:

 0-0.25

17

Hội đồng GS ngành Y học

28

0-0.5

0-0.25 từ 2020

(Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2020).
 
Đã đăng: 2020-11-02
 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN NĂM 2020

 

 

Tập 17, Số 1 (2020) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 17, Số 2 (2020) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 17, Số 3 (2020) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ (Tiếng Anh)

Tập 17, Số 4 (2020) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 17, Số 5 (2020) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 17, Số 6 (2020) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 17, Số 7 (2020) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn (Tiếng Anh)

Tập 17, Số 8 (2020) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 17, Số 9 (2020) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 17, Số 10 (2020) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 17, Số 11 (2020) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 17, Số 12 (2020) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ.

 
Đã đăng: 2020-01-06
 

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÍ VÀ XUẤT BẢN TẠP CHÍ TRỰC TUYẾN

 

Nằm trong lộ trình nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn quốc tế, Hệ thống Quản lí và Xuất bản Tạp chí trực tuyến tại địa chỉ: http://journal.hcmue.edu.vn/, đã được triển khai và thực hiện, mọi quy trình xuất bản Tạp chí từ việc nhận bài, phản biện và xuất bản… đều thực hiện trực tuyến, với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh hoặc tiếng Việt (tùy chọn).

Quý độc giả quan tâm cộng tác có thể vào trang web Tạp chí (truy cập miễn phí) tạo tài khoản, đăng nhập và gửi bài. Nếu tác giả chưa có tài khoản vui lòng điền thông tin đăng ký TẠI ĐÂY.
 
Đã đăng: 2020-01-03