Ẩn dụ ý niệm với việc giảng dạy ngoại ngữ

Hà Thanh Hải

Tóm tắt


Bài viết trình bày những khái niệm tổng quan về ẩn dụ ý niệm trong mối liên hệ với  công tác giảng dạy và học tập ngoại ngữ. Việc kết hợp quá trình dạy nghĩa của từ và quá trình dạy ẩn dụ cần được quan tâm hơn trong giảng dạy ngoại ngữ nhằm nâng cao nhận thức của người học về vốn từ chuyên ngành, nâng cao khả năng đọc hiểu và dịch văn bản của người học. Ở bình diện rộng hơn, việc tích hợp giảng dạy ẩn dụ trong các chương trình học ngoại ngữ sẽ có thể nâng cao khả năng phát triển năng lực ý niệm và năng lực giao tiếp của người học.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1207(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống