Bàn về vị trí và các mối quan hệ của chủ nghĩa hiện thực với các trào lưu văn học khác

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


Chủ nghĩa hiện thực là một trào lưu văn học quan trọng trong tiến trình văn học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, việc đánh giá về vị trí và mối quan hệ giữa trào lưu này với một số trào lưu văn học khác còn có nhiều bất cập. Từ sau 1975, đặc biệt là từ cuộc đổi mới văn học năm 1986, vấn đề này đã được các nhà nghiên cứu nhìn nhận lại và có những ý kiến đánh giá khách quan và thỏa đáng hơn.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1208(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống