Bút pháp trào lộng – một trong những biểu hiện của xu hướng dân tộc hóa thể loại trong Hồng Đức Quốc âm thi tập

Trần Quang Dũng

Tóm tắt


Bút pháp trào lộng là một trong những biểu hiện cho xu hướng dân tộc hóa thể loại của Hồng Đức quốc âm thi tập, và được thể hiện ở một số phương diện cơ bản: đề tài, chủ đề; cách sử dụng hệ thống hình tượng bắt nguồn từ hiện thực đời sống bình dị, dân dã; nghệ thuật hư cấu dựa trên những liên tưởng tương đồng, quen thuộc của sự vật, hiện tượng; nghệ thuật đối lập giữa cái “chân” và cái “giả”, cái “bi” và cái “hài”; lối nói cường điệu phóng đại… tạo tiền đề cho sự cho những thành công của bút pháp trào lộng trong thơ Nôm Đường luật ở các thể kỷ sau.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1209(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống