Cảm thức thẩm mĩ bình đạm trong thơ Tứ tuyệt của Vương Duy

Nguyễn Diệu Minh Chân Như

Tóm tắt


Yếu tố bình đạm trong văn hóa cổ Trung Hoa trong thời gian gần đây rất được các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu. Bài viết kế thừa những công trình đã có, triển khai những ý kiến mới đối với việc phân tích thơ Vương Duy. Nghĩa là, chúng tôi xem xét yếu tố bình đạm như là một cảm thức thẩm mĩ trong thơ ca và khảo sát sự triển khai của nó trong sáng tác của một tác giả cụ thể.

 


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1210(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống