Cách mạng tháng Mười và thơ ca Xô viết

Trần Thị Quỳnh Nga

Tóm tắt


Cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại không chỉ mở ra kỉ nguyên mới, chế độ xã hội mới trên đất nước Xô - viết mà còn mở ra thời kì rực rỡ cho thơ ca Xô - viết. Kế thừa và phát triển những truyền thống thi ca ưu tú, kết hợp với tinh thần thời đại, các thế hệ nhà thơ Xô - viết đã tạo nên một dòng chảy thơ ca liên tục và mạnh mẽ.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1211(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống