Chế Lan Viên: người một đời đi tìm cái tôi – bản lĩnh nghệ thuật

Đoàn Trọng Huy

Tóm tắt


Chế Lan Viên là người một đời đi tìm Cái Tôi nghệ sĩ để xác định cái bản ngã thi sĩbản lĩnh nghệ thuật. Câu hỏi Ta là ai? luôn đeo bám suốt đời, câu trả lời chính là sự khẳng định Cái Tôi một đời hoạt động nghệ thuật.

Chế Lan Viên chính là một trong những nhà cách tân thơ lớn, đã đáp ứng được kiếm tìm đổi mới trên tất cả các phương diện sáng tạo nghệ thuật suốt hành trình thơ thế kỷ.

Đó là sự tìm kiếm trên ba phương diện cơ bản nhất: tư duy nghệ thuật, bản lĩnh nghệ thuật và bao trùm là quy luật nghệ thuật mới.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1212(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống