Nguyễn Dữ trong tư cách một người phê bình

Lê Văn Tấn

Tóm tắt


19 lời bình ngắn gọn, súc tích được đặt ở cuối các thiên trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm một cách thấu đáo. Bài viết của chúng tôi tập trung tìm hiểu toàn bộ các lời bình này với 3 nội dung chính như trong bài viết đã đề cập. Qua đây, chúng ta có cơ hội hiểu thêm về sự mâu thuẫn cũng như sự thống nhất trong tư tưởng của nhà văn.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1218(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống