Nhập cư ở vùng Đông Nam Bộ trong những năm đầu thế kỉ XXI và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội

Trương Văn Tuấn

Tóm tắt


Nhập cư ở vùng Đông Nam Bộ trong những năm đầu của thế kỉ XXI diễn ra rất phức tạp và phổ biến. Hiện tượng này đã ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng buộc các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm quy hoạch không thể không quan tâm đến chúng. Bài viết này sẽ phần nào phác họa những nét chính về hiện tượng nhập cư nói trên và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế, xã hội trong những năm đầu của thập kỉ XXI ở vùng Đông Nam Bộ.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1219(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống