Từ phiếm định và câu trong tiếng Anh

Đinh Văn Sơn

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một số loại câu với các từ phiếm định trong tiếng Anh như câu khẳng định, câu phủ địnhcâu nghi vấn. Chức năng của các từ phiếm định là cơ sở để hình thành nên những loại câu này.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1625(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống