Tiềm năng và hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên

Nguyễn Văn Thuật

Tóm tắt


Vườn Quốc gia Cát Tiên có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nhưng việc khai thác tiềm năng này chưa được chú ý đúng tầm mức nên việc phát triển du lịch sinh thái chậm. Trên cơ sở phân tích các tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, bài viết đã đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Cát Tiên.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1626(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống